Jacobins, Toulouse, Occitania, France

L’église des Jacobins, à Toulouse, en France, n’est qu’une des nombreuses merveilles que cette grande ville, capitale du Languedoc, offre au voyageur.

La iglesia de los Jacobinos, en Toulouse, Francia, es solo una de las muchas maravillas que esta gran ciudad, la capital del Languedoc, ofrece al viajero.

L’església dels Jacobins, a Tolosa, França, és només una de les moltes meravelles que aquesta gran ciutat, la capital del Llenguadoc, ofereix al viatger.

The Church of the Jacobins, in Toulouse, France, is just one of the many wonders that this great city, the capital of Languedoc, offers to the traveler.