Medinaceli, Castilla, España

A medio camino entre Barcelona y Madrid, en Castilla, España, un pueblo emerge entre los trigales, en lo alto de un cerro: Medinaceli. Nombre muy apropiado para una villa austera, llena de palacios y conventos, y con un arco romano a la entrada.

A mig camí entre Barcelona i Madrid, a Castella, Espanya, un poble emergeix entre els camps de blat, a la part alta d’un turó: Medinaceli. Nom molt apropiat per a una vila austera, plena de palaus i convents, i amb un arc romà a l’entrada.

Halfway between Barcelona and Madrid, in Castilla, Spain, a town emerges among the wheat fields, on top of a hill: Medinaceli. Very appropriate name for an austere village, full of palaces and convents, and with a Roman arch at the entrance.

À mi-chemin entre Barcelone et Madrid, en Castille, en Espagne, une ville émerge parmi les champs de blé, au sommet d’une colline: Medinaceli. Nom très approprié pour un village austère, plein de palais et de couvents, et avec une arche romaine à l’entrée.

Badalona, Catalunya

No gaire lluny de Barcelona, molt ben comunicat amb aquesta capital mediterrània, Badalona ofereix els seus kilòmetres de platja, i el seu bonic passeig de mar, als turistes que vulguin apartar-se una mica de la gran ciutat. Unes precioses termes romanes i un monestir gòtic als afores son un atractiu afegit.

No muy lejos de Barcelona, muy bien comunicado con esta capital mediterránea, Badalona ofrece sus kilómetros de playa, y su hermoso paseo de mar, a los turistas que quieran apartarse un poco de la gran ciudad. Unas preciosas termas romanas y un monasterio gótico afueras son un atractivo añadido.

Not far away from Barcelona, with great connections to this Mediterranean capital, Badalona offers its kilometers of beach, and its beautiful seaside promenade, to tourists who want to get away from the big city. Beautiful gothic monuments and a Roman baths are another attractive addition.

Non loin de Barcelone, avec de bonnes connexions à cette capitale méditerranéenne, Badalona offre ses kilomètres de plage, et sa belle promenade en bord de mer, aux touristes qui veulent s’éloigner de la grande ville. De beaux monuments gothiques et unes belles termes romaines sont un ajout attrayant.

Roma, Italia

L’eterna Roma, la città dei Cesari, piena di monumenti imperiali romani. Ma anche Roma barocca, di magnifici palazzi e chiese. O la testa del cristianesimo a Roma con il Vaticano e i suoi musei. O la capitale d’Italia, moderna e accogliente. Viaggiare a Roma con qualsiasi motivo o scusa. Ne varrà sempre la pena.

La Roma eterna, la ciudad de los césares, llena de monumentos imperiales romanos. Pero también la Roma barroca, de palacios e iglesias magníficos. O la Roma cabeza de la cristiandad con el Vaticano y sus museos. O la Roma capital de Italia, moderna y acogedora. Viajad a Roma con cualquier motivo o excusa. Siempre valdrá la pena.

La Roma eterna, la ciutat dels césares, plena de monuments imperials romans. Però també la Roma barroca, de palaus i esglésies magnífics. O la Roma cap de la cristiandat amb el Vaticà i els seus museus. O la Roma capital d’Itàlia, moderna i acollidora. Viatgeu a Roma amb qualsevol motiu o excusa. Sempre valdrà la pena.

La Rome éternelle, la cité des Césars, pleine de monuments impériaux romains. Mais aussi Rome baroque, de magnifiques palais et églises. Ou le chef du christianisme à Rome avec le Vatican et ses musées. Ou Rome, la capitale de l’Italie, moderne et accueillante. Voyagez à Rome avec n’importe quelle raison ou excuse. Cela en vaudra toujours la peine.

The eternal Rome, the city of the Caesars, full of Roman imperial monuments. But also Baroque Rome, of magnificent palaces and churches. Or the Rome head of Christianity with the Vatican and its museums. Or Rome, the capital of Italy, modern and welcoming. Travel to Rome with any reason or excuse. It will always be worth it.

 

Nîmes, France

Nîmes, au sud de la Méditerranée, non loin de la mer, est une ville ouverte et accueillante. De son passé romain, elle a conserve un magnifique amphithéâtre et un joli temple, construits avec une belle calcaire blanche.

Nîmes, al sud mediterrani de França, no molt lluny del mar, és una ciutat oberta i acollidora. Del seu passat romà conserva un bonic amfiteatre i un temple magnífic, bastits en una bella calcària blanca.

Nîmes, in the south Mediterranean of France, not far away from the sea, is an open and welcoming city. From its Roman past, it conserves an amphitheater and a magnificent temple, built in a beautiful white limestone.

Nimes, en el sur mediterráneo de Francia, no muy lejos del mar, es una ciudad abierta y acogedora. De su pasado romano conserva un hermoso anfiteatro y un templo magnífico, construidos en una bella caliza blanca.

Arles, France

Arles, ville française située en Camargue, à l’embouchure du Rhône, conserve de nombreux bâtiments de son passé romain, tels que son magnifique amphithéâtre.

Arles, ciutat francesa situada a la Camarga, a la desembocadura del riu Ródano, conserva molts edificis del seu passat romà, com per exemple el seu magnífic amfiteatre.

Arles, a French city located in Camargue, at the mouth of the Rhone River, retains many buildings from its Roman past, such as its magnificent amphitheater.

Arles, ciudad francesa situada en la Camarga, en la desembocadura del río Ródano, conserva muchos edificios de su pasado romano, como por ejemplo su magnífico anfiteatro.

Nin, Dalmatia, Croatia

nin

The small cathedral of Nin, in Croatia, near Zadar, was the episcopal seat of one of the first Croatian dioceses, in the ninth century. The city of Nin is a very fantastic medieval village, surrounded by beautiful beaches of fine sand, with medicinal muds.

La pequeña catedral de Nin, en Croacia, cerca de Zadar, fue la sede episcopal una de las primeras diócesis croatas, en el siglo IX. La ciudad que la acoge es una villa medieval muy bonita, rodeada de bellas playas de arena fina, con fangos medicinales.

La petite cathédrale de Nin, en Croatie, près de Zadar, était le siège épiscopal de l’un des premiers diocèses croates, au IXe siècle. La ville qui l’accueille est un très beau village médiéval, entouré de belles plages de sable fin, avec des boues médicinales.

La petita catedral de Nin, a Croàcia, a prop de Zadar, va ser la seu episcopal una de les primeres diòcesis croates, al segle IX. La ciutat que l’acull és una vila medieval molt bonica, envoltada de belles platges de sorra fina, amb fangs medicinals.

Badalona, Catalunya

Badalona és una ciutat enganxada a Barcelona. Tot i que la gran capital l’ha eclipsat del tot, aquesta vella vila d’orígens romans no deixa de tenir els seus encants, com ara la seva llarga platja de sorra gruixuda.

Badalona is a city close to Barcelona. Although the big capital has eclipsed it completely, this old town of Roman origins is not without its charms, such as its long beach of coarse sand.

Badalona es una ciudad pegada a Barcelona. A pesar de que la gran capital la ha eclipsado por completo, esta vieja villa de orígenes romanos no deja de tener sus encantos, como por ejemplo su larga playa de arena gruesa.

Badalona est une ville proche de Barcelone. Bien que la grande capitale l’ait éclipsée complètement, cette vieille ville d’origine romaine n’est pas sans charme, comme sa longue plage de sable.