Albi, France

La cathédrale d’Albi s’élève au-dessus des toits rouges de la splendide cité du même nom, située sur les rives du Tarn, en France. Son intérieur n’enlève rien à sa beauté extérieure, car les magnifiques fresques bleues qui la décorent sont fabuleuses.

La catedral de Albi se eleva poderosa por encima de los tejados rojos de la esplendida ciudad del mismo nombre, situada a las orillas del rio Tarn, en Francia. Su interior no desmerece su belleza exterior, pues los bellos frescos azules que la decoran son fabulosos.

The cathedral of Albi rises powerful above the red roofs of the splendid city of the same name, located on the banks of the river Tarn, in France. Its interior does not detract from its exterior beauty, because the beautiful blue frescos that decorate it are really fabulous.

La catedral d’Albi s’eleva poderosa per sobre de les teulades vermelles de l’esplèndida ciutat del mateix nom, situada a les ribes del riu Tarn, a França. El seu interior no desmereix la seva bellesa exterior, ja que els bells frescos blaus que la decoren són fabulosos.