Genova, Italia

Genova è una città portuale molto grande, sulla costa ligure d’Italia. Nonostante le sue dimensioni ha un centro storico molto pittoresco, che scende al porto, con strade piene di fascino. I suoi palazzi, specialmente quelli in via Garibaldi, sono spettacolari.

Génova es una ciudad portuaria muy grande, en la costa ligur de Italia. A pesar de su tamaño tiene un casco antiguo muy pintoresco, que desciende hasta el puerto, con calles llenas de encanto. Sus palacios, en especial los de la calle Garibaldi, son espectaculares.

Genoa is a very large port city, on the Ligurian coast of Italy. In spite of its size it has a very picturesque old town, which descends to the port, with streets full of charm. Its palaces, especially those on Garibaldi street, are spectacular.

Gênes est une très grande ville portuaire, sur la côte ligure de l’Italie. Malgré sa taille, il a une vieille ville très pittoresque, qui descend vers le port, avec des rues pleines de charme. Ses palais, en particulier ceux de la rue Garibaldi, sont spectaculaires.

Gènova és una ciutat portuària molt gran, a la costa ligur d’Itàlia. Malgrat la seva mida té un casc antic molt pintoresc, que baixa fins al port, amb carrers plens d’encant. Els seus palaus, especialment els del carrer Garibaldi, són espectaculars.

Dresden, Deutschland

Das schöne Dresden, in Deutschland, der Hauptstadt des ehemaligen Königreichs Sachsen, ist voll von prächtigen Palästen und Kirchen des besten Barocks. Verpasse nicht das grüne Zimmer! Trotz der Bomben des Zweiten Weltkriegs wurde die Stadt wiedergeboren und sieht so aus, als ob es nie gewesen wäre.

La bella Dresden, a Alemanya, la capital de l’antic regne de Saxonia, està plena de magnífics palaus i esglésies del millor barroc. No us perdeu la cambra verda!. Malgrat les bombes de la segona guerra mundial, la ciutat ha renascut i llueix com mai.

La bella Dresde, en Alemania, la capital del antiguo reino de Sajonia, está llena de magníficos palacios e iglesias del mejor barroco. No se pierdan el cuarto verde !. A pesar de las bombas de la segunda guerra mundial, la ciudad ha renacido y luce como nunca.

La belle ville de Dresde, en Allemagne, la capitale de l’ancien royaume de Saxe, est pleine de magnifiques palais et églises du meilleur baroque. Ne manquez pas la salle verte! Malgré les bombes de la Seconde Guerre mondiale, la ville renaît et semble n’avoir jamais existé.

The beautiful Dresden, in Germany, the capital of the former kingdom of Saxony, is full of magnificent palaces and churches of the best Baroque. Do not miss the green room! Despite the bombs of World War II, the city has been reborn and looks like it never was.

Zaragoza, España

La Basílica del Pilar está situada en el centro de Zaragoza, la capital de Aragón, a orillas del rio Ebro. Las calles que le dan acceso desde el casco antiguo, llamado el Coso, estan llenas de vida, con tiendas, hoteles y restaurantes que sirven las típicas tapas.

La Basilique del Pilar est située dans le centre de Saragosse, la capitale de l’Aragon, sur les rives de l’Èbre.Les rues qui donnent accès à la vieille ville, appelée Coso, sont pleines de vie, avec des magasins, des hôtels et des restaurants typiques.

The Basilica del Pilar is located in the center of Zaragoza, the capital of Aragon, on the banks of the Ebro River. The streets that give access from the old town, called the Coso, are full of life, with shops, hotels and restaurants that serve the typical tapas.

La Basílica del Pilar està situada al centre de Saragossa, la capital d’Aragó, a la vora del riu Ebre. Els carrers que li donen accés des del nucli antic, anomenat el Cós, estan plenes de vida, amb botigues, hotels i restaurants que serveixen les típiques tapes.

Amsterdam, Nederland

Few cities as evocative as Amsterdam, with an old quarter of the XVII and XVIII centuries perfectly preserved. With its channels and the fun red neighborhood. With secret places like camouflaged catholic churches or the house of Anna Frank. With its great Rijksmuseum, full of precious artworks. A city to live well in depth.

Poques ciutats tan evocadores com Amsterdam, amb un casc antic dels segles XVII i XVIII perfectament conservats. Amb els seus canals i el divertit barri vermell. Amb llocs secrets com les esglésies catòliques camuflades o la casa d’Anna Frank. Amb el seu gran Rijksmuseum, ple d’obres d’art precioses. Una ciutat per viure-la ben a fons.

Pocas ciudades tan evocadoras como Amsterdam, con un casco antiguo de los siglos XVII y XVIII perfectamente conservados. Con sus canales y el divertido barrio rojo. Con lugares secretos como las iglesias católicas camufladas o la casa de Anna Frank. Con su gran Rijksmuseum, lleno de obras de arte preciosas. Una ciudad para vivir la bien a fondo.

Peu de villes aussi évocatrices qu’Amsterdam, avec un vieux quartier du XVII et XVIII siècles parfaitement conservé. Avec ses canaux et le quartier rouge amusant. Avec des endroits secrets comme des églises catholiques camouflées ou la maison d’Anna Frank. Avec son grand Rijksmuseum, plein d’œuvres d’art précieuses. Une ville à vivre bien en profondeur.

Bordeaux, France

Bordeaux est une ville magnifiquement située sur l’estuaire de la Garonne, en Aquitaine, en France. Outre de bons vins, la ville offre une très belle vieille ville classique et une lamine d’eau tres amusante à côté du port fluvial, sur la splendide place de la Bourse.

Bordeus és una vila magníficament situada a l’estuari del riu Garona, a Aquitània, França. A banda de bons vins, la ciutat ofereix un casc antic clàssic molt bonic i una divertida làmina d’aigua a tocar del port fluvial, a la esplèndida plaça de la Borsa.

Burdeos es una ciudad magníficamente situada en el estuario del río Garona, en Aquitania, Francia. Aparte de buenos vinos, la ciudad ofrece un casco antiguo clásico muy bonito y una divertida lámina de agua cerca del puerto fluvial, en la espléndida plaza de la Bolsa.

Bordeaux is a magnificently located town on the estuary of the Garonne River, in Aquitaine, France. Apart from good wines, the city offers a very beautiful classic old town and a fun water lily next to the river port, in the splendid market square.

Capileira, Las Alpujarras, Granada, España

En Sierra Nevada, cerca de Granada, os esperan los pueblos de las Alpujarras, una Andalucía inaudita, atípica, casi alpina, de aldeas blancas de cal en verano y de nieve en invierno, un mundo rural, muy antiguo.

In the Sierra Nevada, near Granada, the towns of the Alpujarras await you, an Andalusia atypical, almost alpine, villages of white in summer and in winter, a rural world, very old.

Dans la Sierra Nevada, près de Grenade, les villages des Alpujarras vous attendent, une Andalousie sans précédent, atypique, presque alpine, des villages blancs en été et en hiver, un monde rural, très ancien.

A Sierra Nevada, prop de Granada, us esperen els pobles de les Alpujarras, una Andalusia inaudita, atípica, gairebé alpina, de llogarets blancs de calç a l’estiu i de neu a l’hivern, un món rural, molt antic.

Bayeux, Normandie, France

Bayeux n’est pas célèbre pour sa belle cathédrale, ni pour sa coquette vieille ville. Cette belle ville de Normandie doit sa renommée à la tapisserie médiévale sur la conquête de l’Angleterre, un morceau unique de l’art universel qui doit être vu et apprécié.

Bayeux no és famosa per la seva bonica catedral, ni pel seu casc antic acollidor. Aquesta bella ciutat de Normandia deu la seva fama al tapís medieval sobre la conquesta d’Anglaterra, una peça única de l’art universal que cal veure i gaudir.

Bayeux is not famous for its beautiful cathedral, nor for its cozy old town. This beautiful city of Normandy owes its fame to the medieval tapestry on the conquest of England, a unique piece of universal art that must be seen and enjoyed.

Bayeux no es famosa por su bonita catedral, ni por su casco antiguo acogedor. Esta bella ciudad de Normandia debe su fama al tapiz medieval sobre la conquista de Inglaterra, una pieza única del arte universal que hay que ver y disfrutar.