Port de la Selva, Costa Brava, Catalunya

Port de la Selva, a la Costa Brava de Catalunya, es desplega davant l’intens blau de la Mediterrània mentre s’aferra a les roques dels Pirineus que aquí moren en mar. La seva magnífica platja, les seves cases blanques, les seves cales conviden al bany.

Port de la Selva, en la Costa Brava de Catalunya, se asoma al intenso azul del Mediterráneo mientras se aferra a las rocas de los Pirineos que aquí mueren en mar. Su magnífica playa, sus casas blancas, las calas invitan al baño.

Port de la Selva, on the Costa Brava of Catalonia, looks out over the intense blue of the Mediterranean while clinging to the rocks of the Pyrenees that die here in the sea. Its magnificent beach, its white houses, the coves invite you to swim.

Le port de la Selva, sur la Costa Brava de Catalogne, surplombe le bleu intense de la Méditerranée tout en s’accrochant aux roches des Pyrénées qui meurent ici dans la mer. Sa magnifique plage, ses maisons blanches, ses criques invitent à la baignade.

Medinaceli, Castilla, España

A medio camino entre Barcelona y Madrid, en Castilla, España, un pueblo emerge entre los trigales, en lo alto de un cerro: Medinaceli. Nombre muy apropiado para una villa austera, llena de palacios y conventos, y con un arco romano a la entrada.

A mig camí entre Barcelona i Madrid, a Castella, Espanya, un poble emergeix entre els camps de blat, a la part alta d’un turó: Medinaceli. Nom molt apropiat per a una vila austera, plena de palaus i convents, i amb un arc romà a l’entrada.

Halfway between Barcelona and Madrid, in Castilla, Spain, a town emerges among the wheat fields, on top of a hill: Medinaceli. Very appropriate name for an austere village, full of palaces and convents, and with a Roman arch at the entrance.

À mi-chemin entre Barcelone et Madrid, en Castille, en Espagne, une ville émerge parmi les champs de blé, au sommet d’une colline: Medinaceli. Nom très approprié pour un village austère, plein de palais et de couvents, et avec une arche romaine à l’entrée.

Trujillo, Extremadura, España

Trujillo es una ciudad de Extremadura, en España, con un increíble casco histórico medieval, lleno de bellos palacios renacentistas con escudos de armas, iglesias y conventos, calles estrechas y plazas amplias, como su bella plaza mayor.

Trujillo és una ciutat d’Extremadura, a Espanya, amb un increïble casc històric medieval, ple de bells palaus renaixentistes amb escuts d’armes, esglésies i convents, carrers estrets i places àmplies, com la seva bella plaça major.

Trujillo est une ville en Estrémadure, en Espagne, avec un incroyable centre historique médiéval, plein de beaux palais de la Renaissance avec des blasons, des églises et des couvents, des rues étroites et des places larges, comme sa belle place principale.

Trujillo is a city in Extremadura, Spain, with an incredible medieval historic center, full of beautiful Renaissance palaces with coats of arms, churches and convents, narrow streets and wide squares, like its beautiful main square.

Playa de Monsul, Andalucia, España

La espléndida playa de Monsul, en la costa de Almeria, es una de las más bellas de Andalucía y del Mediterráneo. Situada dentro del parque nacional del Cabo de Gata, está completamente virgen, sin urbanización alguna, en una zona donde el sol luce los 365 días del año.

The splendid beach of Monsul, on the coast of Almeria, is one of the most beautiful in Andalusia and the Mediterranean. Located inside the Cabo de Gata National Park, it is completely unspoiled, with no urbanization, in an area where the sun shines 365 days a year.

La splendide plage de Monsul, sur la côte d’Almeria, est l’une des plus belles d’Andalousie et de la Méditerranée. Situé à l’intérieur du Parc National de Cabo de Gata, il est complètement préservé, sans urbanisation, dans une zone où le soleil brille 365 jours par an.

L’esplèndida platja de Monsul, a la costa d’Almeria, és una de les més belles d’Andalusia i de la Mediterrània. Situada dins del parc nacional del Cap de Gata, està completament verge, sense urbanització alguna, en una zona on el sol llueix els 365 dies de l’any.

Isleta del Moro, Andalucia, España

Las barcas se mecen en las azules aguas del mar Mediterráneo en este pequeño pueblo de pescadores andaluz, situado en el parque natural del Cabo de Gata. Cuatro casas blancas, mucho sol, buenos restaurantes y unas playas de ensueño son sus mejores embajadores.

Les barques es gronxen en les blaves aigües del mar Mediterrani en aquest petit poble de pescadors andalús, situat al parc natural del cap de Gata. Quatre cases blanques, molt de sol, bons restaurants i unes platges de somni són els seus millors ambaixadors.

Les bateaux se balançaient dans les eaux bleues de la Méditerranée dans ce petit village de pêcheurs andalous, situé dans le parc naturel de Cabo de Gata. Quatre maisons blanches, beaucoup de soleil, de bons restaurants et des plages de rêve sont vos meilleurs ambassadeurs.

The boats rocked in the blue waters of the Mediterranean Sea in this small Andalusian fishing village, located in the natural park of Cabo de Gata. Four white houses, lots of sun, good restaurants and dreamy beaches are your best ambassadors.

Alcalá de la Selva, Teruel, España

En las montañas de Teruel, en el Aragón más profundo y auténtico, donde la nieve señorea en invierno, se esconden pueblos muy bonitos, por los que el tiempo no ha pasado. Estas tierras ásperas reservan sorpresas y fantásticos escenarios naturales intocados por el turismo.

A les muntanyes de Terol, dins l’Aragó més profund i autèntic, on la neu senyoreja a l’hivern, s’amaguen pobles molt bonics, pels que el temps no ha passat. Aquestes terres aspres reserven sorpreses i fantàstics escenaris naturals intocats pel turisme.

In the mountains of Teruel, in the deepest and most authentic Aragon, where the snow dominates in winter, beautiful villages are hidden, for which time has not happened. These rough lands reserve surprises and fantastic natural settings untouched by tourism.

Dans les montagnes de Teruel, dans l’Aragon le plus profond et le plus authentique, où la neige domine en hiver, de beaux villages sont cachés, pour lesquels le temps ne s’est pas écoulé. Ces terres rugueuses réservent des surprises et des paysages naturels fantastiques que le tourisme n’a pas touchés.

Badalona, Catalunya

No gaire lluny de Barcelona, molt ben comunicat amb aquesta capital mediterrània, Badalona ofereix els seus kilòmetres de platja, i el seu bonic passeig de mar, als turistes que vulguin apartar-se una mica de la gran ciutat. Unes precioses termes romanes i un monestir gòtic als afores son un atractiu afegit.

No muy lejos de Barcelona, muy bien comunicado con esta capital mediterránea, Badalona ofrece sus kilómetros de playa, y su hermoso paseo de mar, a los turistas que quieran apartarse un poco de la gran ciudad. Unas preciosas termas romanas y un monasterio gótico afueras son un atractivo añadido.

Not far away from Barcelona, with great connections to this Mediterranean capital, Badalona offers its kilometers of beach, and its beautiful seaside promenade, to tourists who want to get away from the big city. Beautiful gothic monuments and a Roman baths are another attractive addition.

Non loin de Barcelone, avec de bonnes connexions à cette capitale méditerranéenne, Badalona offre ses kilomètres de plage, et sa belle promenade en bord de mer, aux touristes qui veulent s’éloigner de la grande ville. De beaux monuments gothiques et unes belles termes romaines sont un ajout attrayant.

Zaragoza, España

La Basílica del Pilar está situada en el centro de Zaragoza, la capital de Aragón, a orillas del rio Ebro. Las calles que le dan acceso desde el casco antiguo, llamado el Coso, estan llenas de vida, con tiendas, hoteles y restaurantes que sirven las típicas tapas.

La Basilique del Pilar est située dans le centre de Saragosse, la capitale de l’Aragon, sur les rives de l’Èbre.Les rues qui donnent accès à la vieille ville, appelée Coso, sont pleines de vie, avec des magasins, des hôtels et des restaurants typiques.

The Basilica del Pilar is located in the center of Zaragoza, the capital of Aragon, on the banks of the Ebro River. The streets that give access from the old town, called the Coso, are full of life, with shops, hotels and restaurants that serve the typical tapas.

La Basílica del Pilar està situada al centre de Saragossa, la capital d’Aragó, a la vora del riu Ebre. Els carrers que li donen accés des del nucli antic, anomenat el Cós, estan plenes de vida, amb botigues, hotels i restaurants que serveixen les típiques tapes.

Villalcázar de Sirga, Palencia, Castilla, España

Castilla está llena de pequeñas villas medievales monumentales, como Villalcázar de Sirga, en Palencia. A menudo estos pueblos tienen imponentes iglesias o castillos románicos y góticos, como esta impresionante colegiata de Santa María la Blanca, situada en el camino de Santiago de Compostela.

Castella està plena de petites viles medievals monumentals, com ara Villalcázar de Sirga, a Palència. Sovint aquests pobles tenen imponents esglésies o castells romànics i gòtics, com ara aquesta impressionant col·legiata de Santa Maria la Blanca, situada al camí de Sant Jaume de Compostela.

La Castille est pleine de petits villages médiévaux, comme Villalcázar de Sirga, à Palencia. Souvent, ces villes ont des églises imposantes ou des châteaux romanes et gothiques, comme cette impressionnante eglise de Santa Maria la Blanca, situé sur le chemin de Compostelle.

Castile is full of small medieval villages, such as Villalcázar de Sirga, in Palencia. Often these towns have imposing churches or Romanesque and Gothic castles, such as this impressive Santa Maria la Blanca Collegiate, located on the Camino de Santiago de Compostela.

Sigena, España

El monasterio de Sigena es otro de los grandes monasterios cistercienses de la antigua Corona de Aragón, junto con Poblet, Santes Creus o Vallbona de les Monges. Aquí se enterraban reyes y reinas. Tras muchos años de abandono parece que vuelve a la vida.

El monestir de Sixena és un dels grans monestirs cistercencs de l’antiga Corona d’Aragó, juntament amb Poblet, Santes Creus o Vallbona de les Monges. Aquí s’enterraven reis i reines. Després de molts anys d’abandonament torna a la vida.

The Sigena Monastery is one of the great Cistercian monasteries of the old Crown of Aragon, along with Poblet, Santes Creus or Vallbona de les Monges. Here kings and queens were buried. After many years of abandonment it comes back to life.

Le monastère de Sigena est un des grands monastères cisterciens de l’ancienne Couronne d’Aragon, avec Poblet, Santes Creus ou Vallbona de les Monges. Ici les rois et les reines ont été enterrés. Après de nombreuses années d’abandon, il semble que revienne à la vie.